Petr Šnajdr
Zvyšování výkonu firem

Změna procesů, firemní infrastruktury a celé organizace s cílem zvýšení výkonu firmy a naplnění podnikatelských plánů vlastníků, investorů a managementu.
přínosy

Každá firma má rezervy, které je někdy obtížné odhalit zevnitř. Pohled zvenčí pak nejen odkrývá slabá místa, ale především přináší nové nápady a myšlenky, jak využít příležitostí. To vede ke zvyšování výkonu firmy, který se projeví:

 • snížením nákladů na provoz organizace
 • zvýšením efektivity produkce při využití stávajících zdrojů
 • zvýšením prodeje změnou fungování obchodu
 • zvýšením atraktivity nabízených služeb a produktů
 • zlepšením výkonu různých firemních oddělení


Oblasti mé působnosti

Pro zvyšování výkonnosti firem je nejčastěji nutná samotná změna podnikové infrastruktury a procesů. Také jiný přístup k hodnocení výkonnosti pomůže odhalit skryté rezervy jak v samotné organizaci, tak v oblasti lidských zdrojů. Jen velmi málo firem může provést zásadní změny najednou. Je vhodné se blíže věnovat pouze určité oblasti, která vykazuje nejnižší výkon nebo jsou zde již na první pohled patrné nedostatky. Těmito oblastmi mohou být:

 • Podnikové cíle
 • Podnikové funkce
 • Podnikové procesy
 • Organizační struktura a architektura
 • Lidské zdroje
 • Vztahy se zákazníky
 • Datové toky a práce s informacemi
 • Podnikové informační systémy a aplikace
 • Hardware (IT infrastruktura)
 • Rozmístění (rozložení organizace)


Postupy v mé práci

 • Stanovení podnikatelských cílů

  Pro zlepšení výkonnosti firmy je nutné vědět, kam se firma má posunout. Bez stanovení cíle nelze navrhnout cestu k tomuto cíli.

 • Mapování aktuálního stavu

  Žádnou změnu nelze uskutečnit bez důkladného zmapování stávajícího stavu. Dalším krokem je proto popis a hodnocení firemních procesů, identifikace kritických míst pro změnu a prezentace výsledků vlastníkům a managementu.

 • Vlastní projekt

  Popis současného stavu představuje podklad pro stanovení oblastí, které budou předmětem změn. V této fázi již nastává samotný změnový proces, který představuje:

     • definici a validaci cílů a způsob jejich hodnocení
     • zpracování projektové dokumentace
     • řízení projektu a přímá podpora managementu a klíčových osob
     • průběžné vyhodnocení dosaženého pokroku
     • podrobný reporting pro zadavatele v jím definované podobě

 • Vyhodnocení projektu

  Závěrečné hodnocení provedených změn představuje stěžejní část projektu. V této dochází k hodnocení úspěšnosti projektu a rozhodnutí o dalším postupu, například pokračování projektu v jiné oblasti. Jednotlivé kroky jsou:

     • závěrečná zpráva
     • prezentace pro management a vlastníky
     • závěrečná doporučení pro další chod firmy

Kompetence

Moje kompetence pokrývají oblast prodeje, marketingu, lidských zdrojů, kompetenčního rozvoje, informačních technologií. Klíčové znalosti a zkušenosti jsou tyto:

  Řízení prodeje

  Řízení prodeje na bázi metodologie Solution Selling

  Efektivita produkce

  Procesní řízení v souladu se standardy CMM a ITIL

  Změnový management

  Změnové projekty postavené na bázi systematického přístupu

  Kompetenční rozvoj

  Rozvoj a výkonnost zaměstnanců v souvislosti se změnou.

  Informační architektura

  ICT architektura, plánování, rozvoj, audity, proveditelnost

  Softwarový vývoj

  Řízení vývoje, audity kódu, efektivita týmu, nákladovost

Jsem enterprise architect

Ano, dalo by se to také tak říct, navrhuji podnikovou intrastrukturu, procesy, hodnocení výkonnosti a mnohé další, ale nepoužívám toto označení protože pochází z korporátní sféry a já se věnuji spíše malým a středním firmám. Řeším:

 • Podnikové cíle
 • Podnikové funkce
 • Podnikové procesy
 • Organizační strukturu
 • Data a informace
 • Software (Podnikové aplikace)
 • Hardware (IT infrastrukturu)
 • Rozmístění (rozložení organizace)
 • Organizační architekturu
 • Základní systémy organizace
 • Základní části organizace
 • Organizační komponenty
Příklady projektůPříklad zákaznického projektu: Realizace a metodické zavedení projektového řízení do firmy

Společnost se snížila dlouhodobě zavést projektové řízení, které by zefektivnilo realizaci interních projektů rozvoje služeb pro zákazníky. Zamýšlená podoba realizace byla otevření pracovní pozice projektového managera. Tato byla několikrát obsazena, bohužel nikdy nebylo dosaženo cíle.

Číst více

Příklad zákaznického projektu: Řešení nedostatečného výkonu prodeje a implementace metodologie řízení prodeje

Společnost nabízela své produkty prostřednictvím partnerských kanálů. Ty ale neposkytují dostatečnou efektivitu prodeje a tak se rozhodla realizovat prodej vlastními silami. Vybudování obchodního oddělení však nevedlo k požadovanému navýšení obratu. Snahou majitele je zjistit důvody, zajistit nápravu a zejména co nejdříve změnit trend tak, aby bylo zřejmé, že jeho investice do firmy nebude znehodnocena.

Číst více

Příklad zákaznického projektu: Řešení efektivity a spolehlivosti fungování oddělení IT vývoje

Společnost poskytuje IT služby významným značkám, ale má naráží na problémy s termínovou kázní, nedostatečnou efektivitou využití vlastních interních IT zdrojů, zejména v oblasti softwarového vývoje a na úrovni top managementu není partner, který by byl považovaný za důvěryhodného a management ta vlastně má jen velmi kusý obraz o tom co se v IT děje. Cílem jeho snah je situaci zmapovat, stabilizovat a nastavit pravidla dalšího rozvoje.

Číst více

Moje zkušenosti

Moje kompetece pokrývají oblast prodeje, marketingu, lidských zdrojů, kompetenčního rozvoje, Informačních technologií a to včetně vývoje software a další oblasti. Mezi ty klíčové nástroje však řadím ty níže:

 • praktická zkušenost s enterprise architekturou (Seznam.cz, Atlas.cz, Stream.cz)
 • procesní metodiky (CMM, ITIL - certifikace 2014)
 • obchodní metodiky (Solution Selling TM)
 • product marketing (Seznam.cz, Atlas.cz, O2)
 • lidské zdroje a práce s lidmi
 • top level management (Seznam.cz, Atlas.cz)
 • koučování zaměřené na dosahování cílů (systemický přístup)
 • znalost ICT technologie (management, development, ...)

Více o mně


Proč si mě najmout externě?

Hlavním důvodem je nezávislost na vaší společnosti a jejich sociálních vazbách, které mohou změnu činit obtížnější. Dalším důvodem je pak nezávislost pohledu a úsudku daná zkušeností z více jiných projektů.

 • výhoda nezávislého pohledu - výhoda nezávislosti na firemním sociálním systému
 • výhoda zkušenosti se změnami ve více firmách
 • není efektivní zaměstnávat někoho s tak širokými kopetencemi od obchodu, před HR, marketing až po IT, ale není efektivní dělat změnový projekt bez vnímání celé komplexity firmy
 • každý projekt má konec, ale zaměstnanecký poměr trvá stál


Co takový projekt stojí?

Cena záleží na rozsahu a je složena ze dvou částí. Fixní odměna, která tvoří menší část ceny. Její výše je nastavena tak, aby byla porovnatelná s adekvátními náklady spojenými s běžnou odbornou pozicí ve firmě (bez nepřímých a dalších nákladů).

Druhá část je výkonová, která závidí na tom zdali byly dosaženy stanovené cíle, případně v jakém rozsahu. Nastavení těchto pravidel se provádí vždy na začátku projektu a jeho součástí i v podobě závěrečného vyhodnocení.Kontakt

S dotazy se prosím s důvěrou obracejte na

Telefon: +420 608 290 041
E-Mail: petr@petrsnajdr.cz