MOJE KOMPETENCE

Má mise a vize

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SOUHRN HLAVNÍCH KOMPETENCÍ

Hlavní kompetence jsou jsou základními pilíři mé práce a uplatňovat se buď samostatně nebo ve vzájemné synergii dle konkrétního zadání a potřeby. Mým cílem je rozvíjet tyto kompetence tak, aby propojovaly business s technologiemi, řízením bezpečnosti i regulatorními požadavky současně, a tím usnadňovaly nalezení řešení a řízení jeho realizace.  

ENTERPRISE ARCHITEKTURA

Modelování architektury řešení na business, aplikační, technologické a datové úrovni.

BUSINESS ANALYTIKA

Analýza a komplexní dokumentace business nebo technologické situace nejčastěji jako východisko pro plánované změny, otimalizace či zavádění nových postupů či informačních systémů

SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ

Skutečně komplxní a ke klientovi respektuplný přístup založený na hledání efektivního řešení v návaznosti na firemní cíle a požadavky organizace

ŘÍZENÍ KVALITY

Implementace způsobu řízení, které zajistí trvale udržitelné prostředí pro zlepšování kvality produktů a služeb poskytovaných organizací včetně jeho trvalé optimalizace

INTERNÍ AUDIT

Hodnocení vnitřního systému organizace za účelem zlepšování účinnosti systému řídích a kontrolních procesů, řízení rizik, řízení a správy organizace, zajištění compliance s vnitřními vnějšími předpisy

REGULATORNÍ COMPLIANCE

Implemmentace metodických postupů a záruk vyžadovaných českou, evropskou regulací nebo oborovou samoregulací.

INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

Implementace systému řízení informační bezpečnosti s ohledem na potřeby organizace v rámci ISO 27000 a zohledněním požadavků kybernetického zákona a kybernetické vyhlášky

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Řešení naléhavých situací ohrožujících integritu, stabilitu, ekonomiku či existenci společnosti

CHANGE MANAGEMENT

Řízení změn v rámci organizace, optimalizace procesů, implementace informačních systémů, řešení regulatorních poviností

Metodické rámce

LStručný výběr některých metodických rámců 

TOGAF

Obecný architektonický rámec pro podnikovou architekturu, který poskytuje přístup pro navrhování, plánování, implementaci a řízení architektury podnikových informačních technologií.

ITIL

Soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují efektivně plánovat, využívat, řídit a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT) ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků

SCRUM

Iterativní a inkrementální způsob řízení vývoje produktu a softwaru definující flexibilní, holistickou strategii produktového vývoje, založený na agilním přístupu k dosažení společného cíle

CMMI

Stupňovitý model zralosti založený na souhrnu cílů a doporučených pracovních postupů pro vývojové týmy, které vedou ke kvalitnímu plánování a řízení prací a zajišťujích odpovídající kvalitu výstupu

Standardy

Vybrané standardy řízení 

ISO/IEC 27000 FAMILY INFORMATION SECURITY

Mezinárodně platný standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.

ISO 9000 FAMILY QUALITY MANAGEMENT

Systém managementu jakosti umožňující prokázat organizacím schopnost výroby či distribuce produktů v souladu s nezbytnými předpisy a potřebami jejich zákazníka.

Technologické prostředky

Rámcový přehled technologických prostředků, které využívám ke své práci 

Atlassian JIRA & Confluence

Microsoft Teams & Skype

Sparx Systems Enterprise Architect

Linux platforms